Vilkår: Brugerbetingelser & privatlivspolitik

Indledning

Ved at tilgå, benytte eller på anden vis anvende ses.dk (herefter betegnet ”Det Digitale Forløb”) accepterer du at være bundet af disse brugerbetingelser.

Det digitale forløb tilbydes af Samarbejde efter Skilsmisse ApS, CVR-nummer 38726374, Aldersrogade 6A, 2. sal (herefter betegnet "SES"), som bl.a. har givet Familieretshuset, danske kommuner og andre aktører på skilsmisseområdet ret til at gøre Det Digitale Forløb tilgængeligt for borgere i Danmark.

Indholdet på ses.dk er udelukkende til informationsbrug

Oplysningerne på Det Digitale Forløb må på ingen måde tages som erstatning for kompetent professionel rådgivning eller behandling af uddannet og autoriseret psykolog.

SES kan ikke kraftigt nok opfordre alle brugere med relevante problemer om altid at søge psykologhjælp. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om dit mentale helbred, bør du altid konsultere en psykolog. Du bør kun anse Det Digitale Forløb som et supplement til kompetent professionel rådgivning.

Indholdet på ses.dk må ikke og kan ikke bruges som basis for at stille diagnoser

Brug af Det Digitale Forløb sker på eget ansvar og SES, Familieretshuset, danske kommuner og andre aktører kan på ingen måde drages til ansvar - direkte eller indirekte - for nogen skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug eller misbrug af informationer indeholdt i Det Digitale Forløb eller forudsat i kurserne eller øvrige funktioner.

Alt materiale, herunder alle immaterielle rettigheder, på Det Digitale Forløb tilhører eksklusivt Samarbejde efter Skilsmisse. Materialerne må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SES.

Brugere kan dog frit printe materialet til eget privat ikke-kommercielt brug på disse betingelser: 

 • At dokumenterne forbliver hele, uredigerede og uden ændringer
 • At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet
 • At ophavsrettigheder og Samarbejde efter Skilsmisse's navn udtrykkeligt angives som kilde og at disse brugerbetingelser vedhæftes

Hvis du ikke kan anerkende ovenstående betingelser for at anvende Det Digitale Forløb, bedes du undlade at bruge eller forlade Det Digital Forløb.

Henvendelser til support

SES support sidder klar til at hjælpe med eventuelle spørgsmål, forslag eller problemer vedrørende Det Digitale Forløb.

Henvendelse til SES sker via følgende e-mail: support@ses.dk. Hvis du henvender dig til SES support, vil der blive oprettet en sag i vores sagsbehandlingssystem.

Du gøres herudover opmærksom på, at fremsendelse af almindelige e-mails ikke sker krypteret frem til 1. maj 2023. SES fraråder derfor, at der fremsendes fortrolige og/eller følsomme personoplysninger til os via e-mail, som for eksempel CPR-nummer, helbredsoplysninger eller andre følsomme oplysninger. Fra 1. maj 2023 vil support@ses.dk være krypteret, men vi opfordrer stadig til, at man undlader oplysninger, som CPR-nummer, helbredsoplysninger, detaljerede oplysninger om familieforhold, da disse oplysninger ikke er nødvendige for, at vi kan hjælpe i supporten.

SES kan som udgangspunkt heller ikke lovligt behandle følsomme og fortrolige personoplysninger uden et samtykke. Dette gælder både personoplysninger om dig og om andre. Af den grund sletter Samarbejde efter Skilsmisse alle følsomme og fortrolige personoplysninger, som du alligevel måtte sende til os, som vi vurderer, at vi ikke lovligt kan behandle.

SES behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med virksomhedens privatlivspolitik.

Privatlivspolitik

SES har udarbejdet denne privatlivspolitik, som oplyser dig om, hvordan vi behandler personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af vores opgaver, herunder på hvilket grundlag behandlingen sker. Her oplyser vi også om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Overordnet gælder det, at SES behandler de oplysninger, vi modtager i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder databeskyttelsesforordningen ("GDPR") og databeskyttelsesloven ("DBL"). Vi er i den forbindelse bevidste om, at de forskellige oplysninger skal behandles med respekt for dit privatliv samt oplysningernes fortrolighed.

SES er ikke en myndighed og vi træffer derfor ikke afgørelser. Vi er heller ikke underlagt forvaltningsloven eller offentlighedsloven.

Persondatapolitik

Beskyttelse af dit privatliv og opbevaring og brug af personoplysninger.

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Samarbejde Efter Skilsmisse ApS

Aldersrogade 6A, 2. sal

Cvr-nummer 38 72 63 74

E-mail: support@ses.dk

1. Indledning

1.1 Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan Samarbejde Efter Skilsmisse ApS (”os”, ”vi” eller ”vores”) behandler personoplysninger i forbindelse med brugen af SES digitale værktøjer.

1.2 Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

2. Typer af personoplysninger som behandles

2.1 Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: a) navn b) e-mail c) telefonnummer d) IP-adresse. Vi behandler derudover følgende personoplysninger: oplysning om bopælskommune, jobtitel, antal børn samt data vedrørende oprettelse og aktivering af en brugerprofil.

2.2 Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder. I de tilfælde hvor en eller flere brugere benytter SES digitale værktøjer i forbindelse med sit arbejde, kan personoplysninger modtages fra brugerens arbejdsgiver, som vil være kunde i forhold til Samarbejde Efter Skilsmisse. Personoplysninger kan blive indsamlet fra kunden/arbejdsgiveren med henblik på at oprette kundens ansatte som brugere i SES-digitale værktøjer eller i forhold til faglig formidling.

2.3 Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

3. Formål med behandlingen af personoplysninger

3.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål: a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder. b) At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, kunder eller medlemmer. c) At levere servicemeddelelser og information til brugere, kunder eller medlemmer. d) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services. e) For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.

4. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

4.1 Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel: a) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f. b) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

5. Videregivelse og overførsel af personoplysninger

5.1 Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og eller dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

5.2 Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS: Kun databehandlere med databehandleraftale med SES. SES databehandlere har adgang til brugerdata fra SES database.

5.3 I tilfælde af at SES er databehandler for en eller flere kunder, vil det indebære, at vi behandler personoplysninger på vegne af kunden, og personoplysninger som vi behandler på vegne af den pågældende kunden, vil blive videregivet til kunden, som vil være den dataansvarlige. Vi udleverer ikke persondata om borgere, der har oprettet sig direkte på hjemmesiden, da SES er dataansvarlige herfor og ikke kunden.

5.4 Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelseseller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.5 Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

6. Sletning og opbevaring af personoplysninger

6.1 Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt. Generelt vil oplysninger vedrørende generelle henvendelser samt anden kommunikation i øvrigt blive slettet efter 1 år, medmindre der er specielle grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode i konkrete tilfælde. Brugerprofiler og hertil knyttede personoplysninger slettes, når brugeren ikke har været logget ind på Det Digital Forløb i mere end et år.

7. Dine rettigheder

7.1 Som registreret person har du en række rettigheder: 

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig
 • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation
 • Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke
 • Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen
 • Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os

7.3 Du kan altid klage til Datatilsynet.

7.4 Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Ændringer til denne politik

8.1 Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, email eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

9. Kontaktinformation

9.1 Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

 • Er uenig i vores behandling
 • Du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
 • Har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik
 • Ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på support@ses.dk.

https://gdpr.complycloud.com/externaldocument?id=3084d2783ce79cb54217a678e50818f8020a6379866341104217527801